رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور در مراکز آموزشی درمانی بوعلی و امام خمینی (ره) ساری از پروژه های عمرانی در دست احداث این مراکز بازدید کرد و از نزدیک روند پیشرفت این مراکز را مورد بررسی قرار داد.
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ابتدا با حضور در مرکز آموزشی درمانی بوعلی ، ضمن بررسی روند احداث کلنیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی از سایر پروژه های توسعه ای این بيمارستان بازديد کرد. بازديد از پروژه درحال ساخت اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری از جمله برنامه های دیگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود.