ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل دربازدید ازمنزل دوشکارچی متخلف لاشه چهارراس خوک وحشی ،یک عدد کله کل وحشی تاکسیدرمی شده ،شاخ مرال و یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط و درساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست یک شکارچی غیرمجازرابه همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.
به گزارش صبح شمال، درپی گزارش دریافتی یکی از دوستدران محیط زیست ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل باهمکاری ماموران نیروی انتظامی وباداشتن حکم قضایی منزل یک متخلف حرفه ای را بازدیدو لاشه چهار راس خوک وحشی و یک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط ومتخلف باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

درماموریت دیگر ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل باهمکاری ماموران نیروی انتظامی وباداشتن حکم قضایی منزل یک متخلف حرفه ای را بازدیدو یک عدد کله کل وحشی تاکسیدرمی شده ،شاخ مرال را کشف وضبط ومتخلف باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری (محیط بانی هولار) دریکی از روستاها ازشکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.