نشست ویژه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی و درمانی کشور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.
در این نشست تخصصی که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، اعضای هیات رئیسه این دانشگاه ، مدیران آموزشی ، روسا و معاونان آموزشی مراکز آموزشی درمانی استان مازندران و اعضای گروه ارزیاب اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن قلم دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد و در راستای اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، درخصوص بازخوردهای دریافتی از ارزیابی های به عمل آمده از فرآیندهای آموزشی این مراکز توسط گروه ارزیابان اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور، بحث و تبادل نظر به عمل آمد .